Οι ανθρώπινες επιπτώσεις στο περιβάλλον ή οι ανθρωπογενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον περιλαμβάνουν αλλαγές στα βιοφυσικά περιβάλλοντα και τα οικοσυστήματα, τη βιοποικιλότητα και τους φυσικούς πόρους που προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα από τον άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένης της υπερθέρμανσης του πλανήτη, περιβαλλοντική υποβάθμιση και μόλυνση των δασών, μαζική εξαφάνιση και απώλεια βιοποικιλότητας, οικολογική κρίση και οικολογική κατάρρευση.

Η τροποποίηση του περιβάλλοντος για να ταιριάζει στις ανάγκες της κοινωνίας προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις, οι οποίες γίνονται χειρότερες καθώς συνεχίζεται το πρόβλημα αυτό.

Ορισμένες ανθρώπινες δραστηριότητες που προκαλούν βλάβες (είτε άμεσα είτε έμμεσα) στο περιβάλλον σε παγκόσμια κλίμακα περιλαμβάνουν την υπερκατανάλωση, υπερεκμετάλλευση, ρύπανση και αποψίλωση δασών, για να αναφέρουμε μόνο μερικές. Μερικά από τα προβλήματα, όπως η υπερθέρμανση του πλανήτη και η απώλεια βιοποικιλότητας, αποτελούν υπαρξιακό κίνδυνο για την ανθρώπινη φυλή, όπως επίσης και η σοβαρή μόλυνση της φύσης σχετίζεται έντονα με αυτά τα προβλήματα.

Leave a comment

el